Home / De BGHM
Home / De BGHM

De BGHM

In het kort

In het Belgisch institutioneel kader is huisvesting een geregionaliseerde materie. Elk van de drie Belgische gewesten heeft een eigen Huisvestingscode waarin alle door de gewestelijke overheden vastgelegde wetsbepalingen inzake huisvesting zijn opgenomen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd de Brusselse Huisvestingscode vastgesteld door de Ordonnantie van 17 juli 2003, aangevuld door de Ordonnantie van 1 april 2004. De recentste wijziging vond op 8 mei 2014 plaats. In die Ordonnantie is onder meer de rol vastgelegd van de operatoren van het Brussels huisvestingsbeleid, met name de toezichthoudende gewestelijke instelling, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), en de 19 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM's) die op 31/12/2013 een patrimonium van 39.369 woningen beheren.

De BGHM is ontstaan uit de regionalisering van de Belgische Staat.  De Instelling werd opgericht door het koninklijk besluit van 9 augustus 1985 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28.12.1984 houdende de opheffing of herstructurering van sommige instellingen van openbaar nut.  De eerste statuten van de BGHM werden, op voorstel van de Brusselse Executieve, door de Ministerraad goedgekeurd.

In deze statuten staan de opdrachten die vroeger tot de bevoegdheid behoorden van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en het Nationaal Instituut voor de Huisvesting.

Om de statuten (gecoördineerde versie) van de BGHM te raadplegen, klik hier.

Sinds 1993 wordt de wettelijke basis van de Instelling bepaald door een ordonnantie (09.09.1993) houdende de wijziging van de Huisvestingscode voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en betreffende de sector van de sociale huisvesting.

Deze ordonnantie werd opgeheven door de ordonnantie van 1 april 2004 tot aanvulling van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode.

Werking

Zoals reeds eerder werd aangestipt, wordt de beslissende instantie gevormd door een Raad van Bestuur van 15 leden, voorgezeten door een Voorzitter en een Ondervoorzitter, Afgevaardigd bestuurder.

Op de beslissingen van de Raad van Bestuur wordt het gewestelijk toezicht gehouden door de commissarissen die worden benoemd door de Brusselse Regering.  Beide commissarissen behoren tot een verschillende taalrol ( zie besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 01/10/2009 houdende aanstelling van een regeringscommissarisop de Franse taalrol en een regeringscommissaris op de Nederlandse taalrol bij de Brusselse Huisvestingsmaatschaapij - Belgisch Staatsblad van 05/03/2010)  Indien nodig kunnen zij bij de Brusselse Regering beroep aantekenen tegen een beslissing van de Raad van Bestuur van de BGHM.

Het toezicht op de verrichtingen en op de rekeningen van de BGHM wordt dan weer uitgeoefend door een commissaris-revisor die wordt aangesteld door de Algemene Vergadering.

Het Rekenhof controleert alle administratieve verrichtingen.

Document acties