Home / De BGHM / Onze opdrachten / Huisvesting en milieu
Home / De BGHM / Onze opdrachten / Huisvesting en milieu

Huisvesting en milieu

Duurzaam? 

Duurzaamheid is de term waarmee sinds de milieuconferentie van Rio in 1992 wordt aangegeven dat een samenleving pas een toekomst heeft als de huidige generaties in hun behoeften voorzien op een manier die ervoor zorgt dat de komende generaties over voldoende grondstoffen en gezonde ecosystemen beschikken.
Ecologie verwijst naar de interactie tussen systemen en inzonderheid naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving.
Duurzame ontwikkeling betekent dat er voor welvaart wordt gezorgd zonder verspilling van grondstoffen en natuurlijke hulpmiddelen zoals energie, water, materialen, enz… Daarbij wordt het natuurlijk evenwicht in acht genomen en wordt er voor een context gezorgd waarin iedereen aan de samenleving kan deelnemen en die welvaart op een rechtvaardige manier kan genieten.
Het gaat om een planning en streefdoelen op lange termijn, gebaseerd op een integrale en multidisciplinaire aanpak.
Duurzaamheid moet uitmonden in een evenwicht binnen het systeem: MENS-LEEFMILIEU-ECONOMIE.

logt durable

De sociale huisvestingssector bevindt zich in het hart van deze bekommernissen.
In de loop van hun levensduur hebben gebouwen en hun gebruik een globale en aanzienlijke impact op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak. Gebouwen nemen ruimte in en de verwezenlijking, het gebruik en de afbraak ervan geven aanleiding tot aanzienlijke materiaal-, energie en afvalstromen.
Een duurzaam ontwerp vereist een andere globale aanpak op alle niveaus van het bouwprocédé: van de gewestelijke via de stedenbouwkundige planning tot de architecturale details van een bouwwerk. Bij elke actie of beslissing moet worden gepeild naar de ecologische, economische en maatschappelijke impact die het bouwwerk in de loop van zijn levensduur zal teweegbrengen.

Een strategische prioriteit van de BGHM

De BGHM investeert op lange termijn, stelt zich ten dienste van het openbaar nut en van de economische ontwikkeling en heeft duurzame ontwikkeling als prioriteit in haar strategisch plan 2010 – 2014 ingeschreven.
De Instelling heeft het volgende streefdoel voor ogen:
De OVM’s helpen met de toepassing van een ontwikkelingsmodel dat het leefmilieu respecteert en bijdraagt tot de strijd tegen de klimaatverandering. 
Concreet heeft de BGHM de ambitie om in al haar activiteitsdomeinen verantwoordelijke en vernieuwende diensten en financieringen aan te bieden en nieuwe disciplines te ontwikkelen om de uitdagingen van morgen te kunnen aangaan. 
De BGHM beschouwt haar financiële draagkracht niet alleen als een economische verantwoordelijkheid, maar tevens als een verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en het leefmilieu. 
Door samen met andere Brusselse investeerders deel te nemen aan gewestelijke initiatieven levert de BGHM, in het kader van instanties die op gewestelijk niveau nadenken, haar bijdrage tot uiteenlopende denkoefeningen en tot de definitie van normen voor maatschappelijk verantwoorde investeringen. 
Praktisch gezien werkt de Instelling onder andere mee aan een in de regeringsverklaring bepaald systematisch plan voor de analyse van de energieprestaties van het woningenbestand.

Een van de streefdoelen: de bewoningskosten van de woning terugschroeven 

De bewoningskosten is de som van de huurprijs of de terugbetaling van de hypothecaire lening en de energielasten. 
Alle woningen die door openbare of daarmee gelijkgestelde entiteiten (BGHM en OVM’s) met de financiële inbreng van het gewest gebouwd of gerenoveerd worden, moeten op energietechnisch gebied zodanig worden ontworpen dat de bewoningskosten voor de toekomstige bewoner zo laag mogelijk uitvallen..
Dat principe zal worden toegepast: 

  • in de definitie van de energetische kwaliteit van de uit te voeren werken;
  • als toewijzingscriterium in het kader van de overheidsopdrachten;
  • in de bestaande reglementeringen voor de verkrijging van de gewestelijke financiële middelen (driejaarlijkse investeringsprogramma’s, …).

Volgens de beleidsverklaring van de regering is de verbetering van de energieprestatie van de woningen onontbeerlijk. Deze verbetering mag evenwel geen aanleiding geven tot een stijging van de som van de sociale huurprijzen en de huurlasten en moet in de mate van het mogelijke zelfs zorgen voor een vermindering van de globale kostprijs ervan.

Een overheid die het voorbeeld geeft 

De eigen gebouwen van het gewest moeten een toonbeeld zijn op het vlak van energie. Zo moet het gewest vanaf 2010 voor al zijn investeringen in vastgoed op het vlak van energie voorbeeldigheid nastreven: bij iedere nieuwbouw moet minstens de passiefstandaard in acht genomen worden, terwijl bij iedere grondige renovatie de zeer lage energiestandaard moet gelden.
Uiteraard zal er een uitzonderingsstelsel worden uitgewerkt voor gebouwen die dit omwille van hun functie of kenmerken (beschermde gebouwen,…) rechtvaardigen.
Voor de toepassing van die maatregel zal materiële hulp worden geboden via opleiding, expertise en methodologie.

Cahier des charges-type pour le Tiers-investissement en solaire photovoltaïque

                         

Document acties