Home / De BGHM / Onze opdrachten
Home / De BGHM / Onze opdrachten

Onze opdrachten

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM in ‘t kort) is een gewestelijke instelling die met de sociale huisvesting belast is. Sociale woningen, appartementen of huizen, zijn zowel bestemd voor alleenstaanden als voor gezinnen met een laag inkomen.

De plaatselijke woningmaatschappij, de zogenaamde Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s), staan onder het toezicht van de BGHM. Die maatschappijen stellen de woningprojecten voor en zijn de effectieve opdrachtgevers van die woningen. Zij zorgen ook voor de verhuring van de woningen die zij beheren.

De 30 door de Brusselse Huisvestingscode bepaalde opdrachten

De artikelen 41 en 42 van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode zoals gewijzigd door de ordonnantie van 11 juli 2013 bepalen de 30 opdrachten waarmee de BGHM  is belast. Hierna vindt u er enkele aangestipt:

  • de sociale huisvesting bevorderen en de OVM's bijstaan bij het beheer; de OVM's de nodige financiële middelen ter beschikking stellen voor de verwezenlijking van hun openbaar doel;
  • de OVM's erkennen, de controle en administratief toezicht uitoefenen op hun activiteiten en hun beheer;
  • onroerende goederen aankopen, erop bouwen, ze inrichten, renoveren, beheren, verkopen, gesplitste zakelijke rechten afstaan, ze verhuren en bezwaren met erfdienstbaarheden en lasten;
  • binnen de OVM's de uitbouw van sociale relaties tussen de huurders en de maatschappij bevorderen;
  • advies uitbrengen over iedere aangelegenheid betreffende de huisvesting, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Regering;
  • met de instemming van de Regering of in haar naam en voor haar rekening overeenkomsten sluiten met derden, de uitwerking en de uitvoering van projecten bevorderen, vennoot worden en deelnemen in het kapitaal van maatschappijen om voornoemde taken te verwezenlijken;
  • elk onderzoek te voeren dat noodzakelijk is voor de voortzetting van haar opdrachten en jaarlijks een activiteitenverslag op te stellen ter attentie van de Regering en het Parlement, met een staat van de toestand in de sociale huisvesting.

Meer over de BGHM en haar diverse diensten vindt u in dit organigram.

Document acties